نمایش دیدنی دکتر و مریض اجرای بچه های دیده بان قسمت اول 5:47