روند آزادسازی شهر موصل در 253 روز درگیری شهری 1:14