مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان8 4:40