الو دکتر- انجام لیزر، جوانسازی پوست و تغذیه و رژیم درمانی توسط دکتر زهرا آزادی 2:37