164 - قصه گویی شاهنامه - گردیدن کاوس گرد پادشاهی خود 5:30