مصاحبه شبکه استان مرکزی از سمینار ساوه شوتوکان JSKA 2:14