دکتر ابن سعید_پیشگیری از ابتلا به دیابت-مرکزبهداشت خوزستان 5:06