گپ دیباچه|محمدحسین لطیفی:مردم حرف دلمو گوش کنید! 7:40