رزم اعضای باشگاه سادات اخوی-جشن حضرت زهرا(س)-بخش1-1387 35:55