نیکی کریمی از تجربه ی غیر قابل مقایسه در تلویزیون های اولد ال جی می گوید... 0:33