سلام بمبئی توقیف میشود!!!!!!!! گفتگو با تهیه كننده فیلم 20:38