قطع دست قصاب - تعزیه امام علی رمضان 92 مشیریه 2:28