رئیس کل بانک مرکزی ایران در باره بحران ارز: "خرید دلار سرمایه گذاری خوبی نی 6:46