کسب مدال نقره وزنه برداری توسط علی اکبر غریب شی 2:37