دستگاه ثبت اطلاعات مشتریان و ذخیره شماره موبایل 1:19