بیوگرافی دکتر علیرضا قویدل در گفتگو با دکتر نیک پژوه 1:18:34