پمپ پرتابل توهاتسو در آتش نشانی تهران ( ورزشگاه آزادی ) 4:03