تشریح ویژگی های فنی اسکله بتنی جزیره نگین بندر بوشهر 0:56