سخنرانی آلن اورو در چهارمین همایش بازاریابی اینترنتی 1:48