پیام عزیزی - یا رسول الله یا شاهی مدینه | کنسرت خیریه سلِیمانیّه عراق 5:10