مادر برام قصه بگو...قصه بابا رو بگو...دلتنگ تنگه... 6:39