انتقاد تند از آقازاده ها و کیفیت پراید در حضور رهبری

1:00