شب بیست و سوم - شرکت کننده اول - علی قامتی و محمد امین صدر - عصر جدید 9:58