مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد 29:17