گزارش تیم اعزامی مهرگیتی از منطقه گل دشت اهواز 0:26