لحظه دستگیری یکی از مظنونان حمله تروریستی اهواز 0:34