جلوگیری علی اکبر و عباس - امیر صفری و حمیدرضا رضاییان 6:47