دریافت لوح سپاس از کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت،معدن 0:58