استاد رائفی پور - مردم در زمان غیبت دو دسته می شوند

5:32