شکستن رکورد مسابقات پارآسیایی توسط سید حامد صلحی 2:16