کلاچ اتوماتیک برقی(هوشمند، اتومید) تیبا ایران کلاچ نجفی تبریز 1:32