اولین و تنها دستگاه تخصصی حضور و غیاب مدارس توانا 1:47