برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم / 4 9:33