بازسازی آپارتمان سعادت آبادتوسط گروه بازسازی پارسه-بعد 6:19