درآمد عجیب ماهیانه امیر عباس کچلیک از اجراهایش... 1:00