رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات محیط زیست آذربایجان 3:38