بازسازی ساختمان آپارتمان خ مطهری(فیلم قبل بازسازی 4:52