در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو

همه ویدیو ها

 • SimplyMaya-An Introduction to Fluid Dynamics

  33 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48847

 • Boris FX - Sapphire

  9 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49279

 • Boris FX - Sapphire

  10 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49279

 • Boris FX - Sapphire

  12 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49279

 • learnsquared - Houdini Procedural Foundations

  9 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49273

 • Houdini Training - learn. Jumpstart Vol. 7 – Intro to V

  7 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49186

 • Lynda - 3ds Max 2018: Mastering UVW Mapping

  39 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49223

 • Lynda - Fusion 360: Surfacing with the Patch Workspace

  22 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49219

 • Houdini Training - learn. Jumpstart Vol.5 – Intro to Fl

  15 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49155

 • Learn Squared - Painting with Confidence

  5 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48814

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.4 – Intro To Pa

  19 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49123

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.3 – Intro to Ri

  5 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49119

 • آموزش مقدمه ایی بر MARI 3

  57 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48218

 • Houdini Training : learn. Jumpstart Vol.01 – Intro to P

  3 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49112

 • Udemy - How to Work with Interior Design Styles Like a

  214 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49105

 • Udemy – The complete AutoCAD 2018 course

  9 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49091

 • Lynda - Learn Boris Continuum

  2 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49088

 • اصول مدل سازی در سینمافوردی

  72 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49085

 • 3DMotive - Roof Shader in Substance Volume 1

  47 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=49080

 • Roof Shader in Substance - (3dm Promo)

  9 بازدید

  http://3dmotive.com/series/roof-shader-in-substance.html In Roof Shader in Substance Designer tutorial we will go over on how to create a roof texture using 3ds Max, Zbrush and substance designer. We will first create our low poly tiles in 3ds Max, after that we will go into Zbrush and sculpt a few variations of our tiles, before adding some nice damage and then optimizing it so that we can export it back to 3ds Max. Back in 3ds Max we will setup out texture so that it will tile perfectly and so that it ha

 • Digital Tutors - Your First Day in boujou

  بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48763

 • Udemy – 2D Animation With No Drawing Skills in AE

  107 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48996

 • Pluralsight – Sculpting a Character for Mobile Games

  123 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48965

 • CGCookie - Introduction to Retopology

  36 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48975

 • Pluralsight – Illustrator CC Creating SVGs

  34 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48974

 • cgcookie - Fundamentals of Dynamics

  78 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48965

 • cgcookie - Modeling a Robot Game Character with Blender

  36 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48956

 • CGCookie - Animation Workflow

  54 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48949

 • Lynda - 3ds Max Revit Integration

  84 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48947

 • RocketStock - Creator

  58 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48933

 • Pluralsight – Fundamentals of Arnold for 3ds Max

  107 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48926

 • Udemy - 3D Rigging - Learn how to use automatic rigging

  66 بازدید

  سافت ساز : برای دانلود با لینک مستقیم , این مجموعه به این لینک مراجعه نمایید : http://softsaaz.ir/?p=48921