در حال بارگذاری

ویدیوهای دام بزرگ (پونی)

 • Haflinger Pony

  1,216 بازدید

  پونی هافلینگر اتریشی نام خود را از روستای هافلینگ در منطقه تیرول جنوبی که اولین بار صدها سال قبل درآن پرورش یافته، گرفته است. اجداد این پونی، اسب های بومی مناطق کوهستانی بودند که به وسیله ی آمیزش با اسب عربی اصلاح شدند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Haflinger Pony

  930 بازدید

  پونی هافلینگر اتریشی نام خود را از روستای هافلینگ در منطقه تیرول جنوبی که اولین بار صدها سال قبل درآن پرورش یافته، گرفته است. اجداد این پونی، اسب های بومی مناطق کوهستانی بودند که به وسیله ی آمیزش با اسب عربی اصلاح شدند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Dartmoor Pony

  322 بازدید

  این نژاد در طی قرون متمادی به همراه پونی اکسمور، ساکن ارتفاعات مورلند در جنوب غربی انگلستان بوده اند. محققان معتقدند که نژادهای بسیاری، حتی اسب عرب در این گونه تأثیر داشته اند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Dartmoor Pony

  316 بازدید

  این نژاد در طی قرون متمادی به همراه پونی اکسمور، ساکن ارتفاعات مورلند در جنوب غربی انگلستان بوده اند. محققان معتقدند که نژادهای بسیاری، حتی اسب عرب در این گونه تأثیر داشته اند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Dartmoor Pony

  686 بازدید

  این نژاد در طی قرون متمادی به همراه پونی اکسمور، ساکن ارتفاعات مورلند در جنوب غربی انگلستان بوده اند. محققان معتقدند که نژادهای بسیاری، حتی اسب عرب در این گونه تأثیر داشته اند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Highland Pony

  197 بازدید

  این نژاد سنگین ترین پونی کشور انگلستان است ، در فلات های اسکاتلند و جزایر دور از ساحل غربی زندگی می کند . اعتقاد بر این است که این پونی از هزاران سال قبل در این منطقه ساکن بوده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Highland Pony

  121 بازدید

  این نژاد سنگین ترین پونی کشور انگلستان است ، در فلات های اسکاتلند و جزایر دور از ساحل غربی زندگی می کند . اعتقاد بر این است که این پونی از هزاران سال قبل در این منطقه ساکن بوده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Highland Pony

  225 بازدید

  این نژاد سنگین ترین پونی کشور انگلستان است ، در فلات های اسکاتلند و جزایر دور از ساحل غربی زندگی می کند . اعتقاد بر این است که این پونی از هزاران سال قبل در این منطقه ساکن بوده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • New Forest Pony

  252 بازدید

  منشا دقیق پونی نیو فارست که درطول سال ها تحت تأثیر تعداد متنوعی از نژادهای دیگر قرارگرفته، نامعلوم است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • New Forest Pony

  169 بازدید

  منشا دقیق پونی نیو فارست که درطول سال ها تحت تأثیر تعداد متنوعی از نژادهای دیگر قرارگرفته، نامعلوم است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Dalas Pony

  198 بازدید

  این نژاد دارای اجداد مشابهی با پونی فل دارد و هر متعلق به منطقة دالس در شمال انگلستان هستند . نظریاتی وجود دارد که این دو گونه، اجداد اسب های دوره رومی فریزین بوده اند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Dalas Pony

  229 بازدید

  این نژاد دارای اجداد مشابهی با پونی فل دارد و هر متعلق به منطقة دالس در شمال انگلستان هستند . نظریاتی وجود دارد که این دو گونه، اجداد اسب های دوره رومی فریزین بوده اند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Sorraia Pony

  163 بازدید

  این پونی در گذشته برای کار در مزرعه و سوارکاری چندمنظوره استفاده می شد، اما امروزه ظاهر اولیه خود را حفظ کرده است و عمدتاً با یکدیگر در گروه های کوچک زندگی می کنند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Sorraia Pony

  181 بازدید

  این پونی در گذشته برای کار در مزرعه و سوارکاری چندمنظوره استفاده می شد، اما امروزه ظاهر اولیه خود را حفظ کرده است و عمدتاً با یکدیگر در گروه های کوچک زندگی می کنند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

 • Shetland Pony

  108 بازدید

  پونی شتلند نام خود را از گروهی از جزایر دور دست واقع در شمال شرق اسكاتلند و گرینلند جنوبی گرفته و كوچك ترین پونی بومی انگلستان است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Shetland Pony

  255 بازدید

  پونی شتلند نام خود را از گروهی از جزایر دور دست واقع در شمال شرق اسكاتلند و گرینلند جنوبی گرفته و كوچك ترین پونی بومی انگلستان است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Shetland Pony

  144 بازدید

  پونی شتلند نام خود را از گروهی از جزایر دور دست واقع در شمال شرق اسكاتلند و گرینلند جنوبی گرفته و كوچك ترین پونی بومی انگلستان است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Welsh Mountain Pony

  182 بازدید

  پونی امروزی ولش مانتین، شجاع، پر انرژی، سازگار و اسب سواری درجه ی یك برای كودكان بوده و در ورزش محبوب گاری و كالسكه رانی نیز بسیار چشمگیر است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Welsh Mountain Pony

  54 بازدید

  پونی امروزی ولش مانتین، شجاع، پر انرژی، سازگار و اسب سواری درجه ی یك برای كودكان بوده و در ورزش محبوب گاری و كالسكه رانی نیز بسیار چشمگیر است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Welsh Cob Pony

  375 بازدید

  این پونی به قرن دوازدهم، یعنی زمان آورده شدن اسب های نوع شرقی توسط جنگجویان صلیبی و آمیزش با پونی های محلی، بر می گردد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Welsh Cob Pony

  813 بازدید

  این پونی به قرن دوازدهم، یعنی زمان آورده شدن اسب های نوع شرقی توسط جنگجویان صلیبی و آمیزش با پونی های محلی، بر می گردد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Connemara Pony

  43 بازدید

  این نژاد بومی ایرلند است و نام آن از مناطق بیابانی و سنگلاخی ساحل غرب ایرلند اقتباس شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Connemara Pony

  73 بازدید

  این نژاد بومی ایرلند است و نام آن از مناطق بیابانی و سنگلاخی ساحل غرب ایرلند اقتباس شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Connemara Pony

  36 بازدید

  این نژاد بومی ایرلند است و نام آن از مناطق بیابانی و سنگلاخی ساحل غرب ایرلند اقتباس شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Caspian Pony

  53 بازدید

  محققان این نژاد را در زمره قدیمی ترین گونه موجود در دنیا می دانند ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • ّFell Pony

  271 بازدید

  بر اساس اعتقاد گذشتگان، این نژاد اجداد اسب های فریزین است که در دوره رومی ها به شمال انگلستان آورده شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • ّFell Pony

  155 بازدید

  بر اساس اعتقاد گذشتگان، این نژاد اجداد اسب های فریزین است که در دوره رومی ها به شمال انگلستان آورده شده است ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Exmoor Pony

  365 بازدید

  این گونه قدیمی ترین نژاد کوهستان مورلند در انگلستان و یکی از قدیمی ترین نژادهای اسب در جهان است. وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com

 • Exmoor Pony

  180 بازدید

  این گونه قدیمی ترین نژاد کوهستان مورلند در انگلستان و یکی از قدیمی ترین نژادهای اسب در جهان است. وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند: www.Vetpars.com