در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
شریف کَد کَم ویدیو‌های آموزش کاربردی Mimics
بازگشت به کانال

ویدیوهای آموزش کاربردی Mimics

 • آشنایی با قابلیت های نرم افزار Mimics در مهندسی پزشکی توسط دکتر میدیا خادمی

  392 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • صحت سنجی فرآیند آستانه سازی(Threshold) در نرم افزار Mimics

  35 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • ویرایش لایه های تصویر Proximal مدل استخوان femur در نرم افزار Mimics

  46 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • حذف و اضافه کردن ماسک استخوان پا در نرم افزار Mimics

  48 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • ویرایش لایه های تصویر Distal مدل استخوان femur در نرم افزار Mimics

  44 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • ویرایش لایه های تصویر Distal مدل استخوان های Tibia و Fibula در نرم افزار Mimics

  53 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • ویرایش ماسک استخوان Fibula در نرم افزار Mimics

  43 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • ایجاد مرز بین Threshold اولیه و بافت نرم در نرم افزار Mimics

  37 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • آشنایی با ابزار Morphology Operation در نرم افزار Mimics

  71 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • جداسازی ماسک استخوان Fibula از Tibia در نرم افزار mimics

  71 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • پر کردن قسمت داخلی شفت استخوان Tibia در نرم افزار Mimics

  69 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • استفاده از نوار ابزار Boolean در نرم افزار Mimics

  44 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • نحوه هموار کردن مش ایجاد شده بر روی مهره L4 در نرم افزار Mimics

  43 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم

 • انتقال ابر نقاط از نرم افزار Mimics به نرم افزار CATIA

  87 بازدید

  این کتاب با هدف افزایش مهارت افراد در حوزه مدل سازی بافت های بیولوژیک و آماده سازی مدل مورد نیاز مهندسی از بافت مورد نظر برای انجام آنالیزهای بیومکانیکی و یا طراحی ارتزهای و پروتزها و اعضا مصنوعی متناسب با هندسه بافت هر بیمار به طور کاملا اختصاصی برای وی، گردآوری شده و به تمامی افراد متخصص در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت تهیه این کتاب به وبگاه www.sharifcadcam.ir بخش فروشگاه مراجعه نمایید. ارسال این کتاب به تمام نقاط ایران رایگان می باشد. تلفن: 66980854-021 و 66980926-021 انتشارات شریف کَد کَم