در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

ویدیوهای سریالها

 • قسمت 11 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  14 بازدید

  3656 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 14 (آخر) ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  20 بازدید

  3659 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 10 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  15 بازدید

  3655 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 13 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  13 بازدید

  3658 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 4 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  5 بازدید

  3649 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 5 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  13 بازدید

  3650 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 1 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  16 بازدید

  3646 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 8 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  11 بازدید

  3653 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 12 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  8 بازدید

  3657 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 9 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  10 بازدید

  3654 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 2 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  7 بازدید

  3647 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 3 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  6 بازدید

  3648 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 6 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  4 بازدید

  3651 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 7 ؛ سریال « زعفرانی » ، با زیرنویس انگلیسی

  6 بازدید

  3652 - "زعفرانی "به کارگردانی حامد محمدی که دارای یک موضوع اصلی است ودرکنار آن داستانک هایی شکل میگیردکه درآن به مسائل و هنجارهای خوب اجتماعی توجه می شود.در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد وتمام شخصیت های آن خاکستری هستند.آهنگسازی موسیقی متن این سریال را مهیار علیزاده برعهده داشته است و خوانندگی تیتراژ آغازین بااجرای مهران مدیری است. بازیگران:مهدی هاشمی ،ستاره اسکندری،مهران احمدی،هادی کاظمی،نرگس محمدی، حدیث میرامینی،حسام محمودی،سید مهرداد ضیایی ،حسین سلیمانی،شیدا خلیق،لیدا عباسی،محیا دهقانی،نو

 • قسمت 11 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  3,695 بازدید

  8405 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 10 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  112 بازدید

  8404 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 8 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  53 بازدید

  8395 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 9 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  96 بازدید

  8396 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 7 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  5,175 بازدید

  8376 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 6 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  281 بازدید

  8369-"از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی، ار

 • قسمت 3 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  249 بازدید

  8345 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 5 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  955 بازدید

  8347 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 4 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  230 بازدید

  8346 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 2 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  733 بازدید

  8344 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 1 ؛ سریال « از یادها رفته » ، شبکه جهانی جام جم

  286 بازدید

  8343 - "از یادها رفته"مجموعه ای تاریخی به کارگردانی بهرام بهرامیان،داستان زندگی دختری در دهه 20 شمسی است که با بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود.شخصیت اصلی قصه، مهربانو است وماجرا درباره عشقی است که بین او و خسرو وجود دارد.بازیگران: حسین یاری، بیتا فرهی، هلیا امامی، کامران تفتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، رضا یزدانی، میترا حجار، سیما تیرانداز، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، رسول نجفیان، حسین پاکدل،یوسف مرادیان، پوریا پورسرخ، سیدمهرداد ضیایی، مهدی سلوکی،

 • قسمت 20 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  12 بازدید

  8197 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 19 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  26 بازدید

  8196 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 18 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  19 بازدید

  8248 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 4 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  3,154 بازدید

  7886 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 15 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  56 بازدید

  8245 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 3 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  2,461 بازدید

  7885 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی

 • قسمت 13 ؛ سریال « پدر » با زیرنویس انگلیسی

  317 بازدید

  8243 - "پدر" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا . خلاصه داستان : حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.بازیگران: مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سید حسام میثاق با حضور بی