در حال بارگذاری
هوش تجاری - آماتک ویدیو‌های طبقه بندی نشده
بازگشت به کانال

ویدیوهای طبقه بندی نشده

 • Tableau 10 : Vol 2 : Data Blending

  5 بازدید

  Data Blending in Tableau 10. Links to the Excel files used in this tutorial can be found in my blog post related to this video tutorial: http://www.allanwilliams.ca/single-post/2016/10/10/Tableau-10-Vol-2-Data-Blending Please leave comments related to this video at the above link. Thanks!

 • Elaura saves weeks with code-free analysis in Tableau

  17 بازدید

  Elaura helps companies across the globe establish and maintain effective teams. Elaura consultants use Tableau to analyze behavioral data and convey their results to clients. In this video, Jon Mason, CEO and Principal Consultant, talks about how Tableau has helped Elaura explore their data without coding, create a lifestyle grid for easy analysis, and effectively communicate their findings.

 • Digital analytics consultancy agency turns data into stories

  1 بازدید

  Digital analytics consultancy agency, Evolytics helps clients strategize, implement, measure, and optimize their digital analytics. They work to create a true competitive advantage for international brands such as Hallmark, 7-UP, and Intuit. In this video, Ryan Sleeper, Director of Data Visualization

 • Building skills with Tableau Public

  2 بازدید

  Ryan Sleeper talks about his personal blog, OSMguy.com. He originally started the site to talk about sports and try out Tableau Public, but realized that his blogging skills could also apply to his working life.

 • Tempero

  5 بازدید

  Tempero is a full-service social media management company, offering services in over 15 languages. Before Tableau, Tempero delivered data to clients in static reports and PowerPoint slides. Now, with Tableau Online, Tempero can share interactive dashboards in the cloud— leading to improved client relationships.

 • Visualizing the end of malaria in Zambia

  9 بازدید

  Tableau Foundation supports PATH's work to use the power of innovation to improve health and save lives around the world.

 • Automatic Tableau Server Backup Primary Failover

  11 بازدید

  Watch a little application take the “manual” out of Primary failover. You can download the app here: https://github.com/russch/Backup-Primary

 • آموزش هوش تجاری - نرم افزار Tableau - قسمت اول

  15 بازدید

  سوالات رایج در مورد نرم افزار تبلو Tableau در قالب سوال وجواب جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار به پایگاه هوش تجاری تبلو مراجعه فرمایید. Amatek.ir

 • What is Business Intelligence?

  12 بازدید

  This video is part of LearnItFirst's SQL Server 2008/R2 Analysis Services course. More information on this video and course is available here: http://www.learnitfirst.com/Course165 What is Business Intelligence? This answer is different to many different people, but in this video Scott will give you his definition of Business Intelligence. Highlights from this video: - Business Intelligence - Support decision making - BI needs by position - Typical BI implementation - Monitoring change and much m

 • Introduction to Business Analytics

  7 بازدید

  This is an introduction to business analytics... Interested in building your analytical skills? Microsoft Excel can be a key component of that. If you want, you can use the following link to enroll in my $10 course, "Become a Microsoft Excel Wizard in 1 Hour": https://www.udemy.com/microsoft-excel-in-just-1-hour/?couponCode=youtube10.

 • What do Data Warehouse and Business Intelligence do

  11 بازدید

  A fun way to explain my job as a Data Warehouse and Business Intelligence engineer

 • Business Intelligence / Data Warehouse Lifecycle in Depth

  7 بازدید

  Learn how to successfully design, develop, and deploy a data warehouse and business intelligence system.

 • 1 - Introduction to Data warehouse and Data warehousing

  11 بازدید

  Short Introduction Video to understand, What is Data warehouse and Data warehousing? How it is different from Database? It also talks about properties of Data warehouse which are Subject Oriented, Integrated, Time Variant, Non Volatile ETL Tools: Talend Open Studio, Jaspersoft ETL, Ab initio, Informatica, Datastage, Clover ETL, Pentaho ETL, Kettle. #datawarehouse #ETL #DWH Business Intelligence tools: Oracle BI, Microsoft BI suite, Tableau, Qlik, Jaspersoft BI, Pentabo BI, Miscrostrategy, Tibco For m

 • What is Datamining | KDD process ?

  12 بازدید

  In this video I discussed about What is Data Mining and the process of Knowledge Discovery in Databases(KDD). Data mining is the process of discovering interesting patterns and knowledge from Huge amounts of data. The steps of KDD Process are : Data cleaning Data integration Data selection Data transformation Data mining Pattern evaluation Knowledge presentation

 • OLAP vs OLTP in Datamining

  9 بازدید

  In this video, i have discussed the comparison of OLAP and OLTP. OLAP vs OLTP in datamining. Online Analytical Processing vs Online transaction processing, OLAP means Online Analytical Processing and OLTP means online transaction processing.

 • Information Gain - Data Mining

  19 بازدید

  In this video, I showed that how to find information gain of the attribute in data mining.

 • Data Warehouse and Business Intelligence: Systems Architecture and OLTP vs. OLAP

  7 بازدید

  Discuss the basic archietcture for Data Warehouse and Business Intelligence; Compare OLTP vs.OLAP

 • Apriori Algorithm in Data Mining

  11 بازدید

  In this video, I explained apriori algorithm with the example that how Apriori algorithm works and the steps of the apriori algorithm.

 • What is classification in data mining | machine learning ?

  5 بازدید

  In this video, I explained about classification in data mining with the example.

 • Decision tree algorithm | classifier in data mining

  9 بازدید

  In this video, I explained Decision tree algorithm | classifier of data mining with the example and how to construct Decision tree from data.

 • Gain ratio in data mining

  4 بازدید

  In this video, I explained that how to find gain ratio of an attribute in data mining.

 • Data cleaning: Handle Missing Values

  3 بازدید

  In this video, I discussed that how to deal/handle missing values in data mining. Here are methods to handle missing values in data mining : 1) Ignore the tuple 2) Fill in the missing value manually 3) Fill in it automatically with : a global constant, the attribute mean

 • Data cleaning: Handle Noisy Data

  10 بازدید

  Data Mining Tutorials In this video, I discussed that how to deal/ handle noisy data in Data Mining. Here are some methods to handle noisy data in data mining : 1) Binning : first sort data and partition into (equal-frequency) bins then one can smooth by bin means, smooth by bin median, smooth by bin boundaries, etc. 2) Regression : smooth by fitting the data into regression functions 3) Clustering : detect and remove outliers 4) Combined computer and human inspection : detect suspicious values and check b

 • Data Integration

  2 بازدید

  In this video I will discuss about Data Integration in data mining. Data integration means combining data from multiple sources into a one single store. There are number of issues to consider during data integration like schema integration , object matching and entity identification problem.

 • Chi Square Test in Data Integration

  7 بازدید

  In this video, I discussed chi square test with the example for correlation analysis (Nominal Data) in data mining. A correlation relationship between two attributes can be discovered by X2 (chi-square) test.

 • What is an ETL Tool?

  26 بازدید

  What is an ETL tool, why is it important to have and how do you decide which is best for your organization? To Talk with a Specialist go to: http://www.intricity.com/intricity101/

 • Improving Sales Through KPIs

  11 بازدید

  Just because you lost the deal, doesn't mean you're permanently out of the running. See how buyers have rated non-selected vendors and what you can do about it. Primary Intelligence has been improving win rates and retention rates since 2000. Experts in Win Loss

 • What are Key Performance Indicators (KPIs)?

  23 بازدید

  This 2 minute video outlines what KPIs (Key Performance Indicators) are and how they can be used in business. It also outlines the pitfalls with metrics in business and how to get to relevant and meaningful measures in your business.

 • Datawarehousing Concepts Basics (Fact and Dimension Table)

  9 بازدید

  Fact, Dimension, Star Schema may sound little tricky specially to people who have never worked on a Datawarehouse, This video explains them in a simple manner with a real world example

 • Best Practice Tips for Creating Key Performance Indicators

  14 بازدید

  http://www.winningkpi.com/ | What are Key Performance Indicators? Key Performance Indicators (KPIs) are critical success indicators. In other words, they are the proof that your strategies are on the right path, and goals are achieved. However, this alone would be a rather oversimplified definition. Key Performance Indicators are quantifiable measurements, used to analyze organizational performance. The KPIs are aligned with organizational goals and strategies and are used to measure wide range of factors f

 • What's difference?(Big data, predictive analytics, data science, data mining, business intelligence)

  11 بازدید

  Download "Explore Me - Find everything nearby" App from playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yogeshkorke.admin.exploreme This video describes the short difference between Big data analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, descriptive analytics, business intelligence, data science, machine learning, data mining and their application with help of example store sales. Like, share and subscribe more such videos!