در حال بارگذاری
دکتر نعمت الله فاضلی ویدیو‌های برنامه گفتگوهای فرهنگی
بازگشت به کانال

ویدیوهای برنامه گفتگوهای فرهنگی

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت دوم

  282 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت اول

  415 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سیاست های فرهنگی

  587 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «سیاست های فرهنگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حسام الدین آشنا و آقای دکتر بهشتی ، شبکه چهارم سیما، مرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زندگی روزمره

  383 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زندگی روزمره »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر کوثری و آقای دکتر کاظمی ، شبکه چهارم سیما، تیر ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت دوم

  155 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت اول

  258 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • تلویزیون و فرهنگ

  423 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و تلویزیون»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده و آقای دکتر منتظر قائم ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فراغت و فرهنگ

  234 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و فراغت»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، فروردین ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سینما و فرهنگ

  308 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت دوم

  448 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، بهمن ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت اول

  271 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت دوم

  684 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت اول

  220 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت دوم

  350 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس، شبکه چهارم سیما، آذر ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت اول

  378 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و آموزش

  227 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و آموزش »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت دوم

  362 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت دوم- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت اول

  448 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت اول- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • گفتگو و فرهنگ-قسمت3

  254 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «گفتگو و فرهنگ»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر منوچهری و دکتر خانیکی، شبکه چهارم سیما، شهریورماه 87 - قسمت سوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • گفتگو و فرهنگ-قسمت2

  212 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «گفتگو و فرهنگ»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر منوچهری و دکتر خانیکی، شبکه چهارم سیما، شهریورماه 87 - قسمت دوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • گفتگو و فرهنگ-قسمت1

  405 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «گفتگو و فرهنگ»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر منوچهری و دکتر خانیکی، شبکه چهارم سیما، شهریورماه 87 - قسمت اول - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • تحول فرهنگی در ایران امروز-قسمت2

  614 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «تحول فرهنگی در ایران امروز»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر معیدفر و دکتر پناهی، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت 87 قسمت دوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • تحول فرهنگی در ایران امروز-قسمت1

  913 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «تحول فرهنگی در ایران امروز»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر معیدفر و دکتر پناهی، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت 87 قسمت اول- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فضای مجازی و فرهنگ -2

  553 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فضای مجازی و فرهنگ» با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر عاملی و دکتر شکرخواه، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 87 - قسمت دوم دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فضای مجازی و فرهنگ -1

  479 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فضای مجازی و فرهنگ» با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر عاملی و دکتر شکرخواه، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 87 - قسمت اول دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • اهمیت شناخت فرهنگ در دنیای امروز و پدیده چرخش فرهنگی-1

  352 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «اهمیت شناخت فرهنگ در دنیای امروز و پدیده چرخش فرهنگی» با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر ذکایی و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، فروردین ماه 87 - قسمت اول دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • اهمیت شناخت فرهنگ در دنیای امروز و پدیده چرخش فرهنگی-2

  315 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «اهمیت شناخت فرهنگ در دنیای امروز و پدیده چرخش فرهنگی» با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر ذکایی و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، فروردین ماه 87 - قسمت دوم کانال تلگرام دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • عامه پسند شدن فرهنگ-سری 2 -قسمت1

  202 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «عامه پسند شدن فرهنگ»،سری دوم- با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر پاینده و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 -قسمت اول اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • عامه پسند شدن فرهنگ-سری 2 -قسمت2

  232 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «عامه پسند شدن فرهنگ»،سری دوم- با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر پاینده و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 -قسمت اول اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • عامه پسند شدن فرهنگ-سری 2 -قسمت3

  228 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «عامه پسند شدن فرهنگ»،سری دوم- با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر پاینده و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 -قسمت اول اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • عامه پسند شدن فرهنگ-قسمت1

  708 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «عامه پسند شدن فرهنگ»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر پاینده و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 -قسمت اول- اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • عامه پسند شدن فرهنگ-قسمت2

  355 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «عامه پسند شدن فرهنگ»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر پاینده و دکتر شهابی، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 -قسمت دوم اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli