در حال بارگذاری

ویدیوهای راهی برای رسیدن

 • راهی برای رسیدن (قسمت بیست و دوم) - محرم الحرام 1440

  19 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام سید محمد حسین یثربی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت بیست و یکم) - محرم الحرام 1440

  10 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت بیستم) - محرم الحرام 1440

  11 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت نوزدهم) - محرم الحرام 1440

  5 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت هجدهم) - محرم الحرام 1440

  13 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت هفدهم) - محرم الحرام 1440

  20 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت شانزدهم) - محرم الحرام 1440

  18 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ مجتبی خورشیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت پانزدهم) - محرم الحرام 1440

  21 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ هادی الیاسی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت چهاردهم) - محرم الحرام 1440

  17 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ هادی الیاسی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت سیزدهم) - محرم الحرام 1440

  18 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ هادی الیاسی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت دوازدهم) - محرم الحرام 1440

  11 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ هادی الیاسی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت یازدهم) - محرم الحرام 1440

  4 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت دهم) - محرم الحرام 1440

  27 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت نهم) - محرم الحرام 1440

  13 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت هشتم) - محرم الحرام 1440

  11 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت هفتم) - محرم الحرام 1440

  17 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت ششم) - محرم الحرام 1440

  14 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت پنجم) - محرم الحرام 1440

  19 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت چهارم) - محرم الحرام 1440

  33 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت سوم) - محرم الحرام 1440

  17 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت دوم) - محرم الحرام 1440

  12 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • راهی برای رسیدن (قسمت اول) - محرم الحرام 1440

  50 بازدید

  سلسله برنامه راهی برای رسیدن با حضور حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام_رسانه برتر شیعه راه های ارتباطی: شماره تماس 00964-783-139-9900 کانال تلگرام: BeitolAbbasTV@ پیامک بین الملل 001-5626-000-133 پیامک داخل ایران 1000313133 یوتویوب: www.youtube.com/beitolabbastv فرکانس شبکه جهانی بیت العباس علیه السّلام: Eutelsat 11262 H دفتر مرکزی: عراق_کربلاء مقدّسه_بین الحرمین_عمود 14

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و نهم)

  48 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:حجت الاسلام و المسلمین امیدواری خراسانی-مداح اهل بیت علیهم السلام یاسین شیخ زاده شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و هشتم)

  54 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:حجت الاسلام و المسلمین امیدواری خراسانی-مداح اهل بیت علیهم السلام حامد زند شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و هفتم)

  101 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن (ویژه ولادت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسّلام) پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:حجت الاسلام جعفر رفعتی-مداح اهل بیت علیهم السلام سید ناصر آبیار شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و ششم)

  79 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن (ویژه ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السّلام) پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:حجت الاسلام جعفر رفعتی-مداح اهل بیت علیهم السلام عباس صفرزاده شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و پنجم)

  79 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن (ویژه شهادت حضرت امام صادق علیه السّلام) پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:استاد عبدالحسین طالعی-مداح اهل بیت علیهم السلام احمد رحیمی شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و چهارم)

  36 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن (ویژه شهادت حضرت امام صادق علیه السّلام) پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:استاد عبدالحسین طالعی-مداح اهل بیت علیهم السلام مصطفی حکیمی شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام - رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و سوم)

  48 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن (وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام__مراسم قرعه کشی خرداد ماه 97) پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم. میهمانان:حجت الاسلام محمدحسن غفوری-مداح اهل بیت علیهم السلام بهنام شیخی

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و دوم)

  81 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن #ویژه_برنامه شهادت حضرت حمزه علیه السّلام پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم میهمانان:حجت الاسلام محمدحسن غفوری-مداح اهل بیت علیهم السلام محمدشهریاری شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام-رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیست و یکم)

  34 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن #ویژه_برنامه سالروز تخریب قبور ائمه بقیع با اجرای سیّد حسنین موسوی پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم میهمانان:شاعر و ذاکر اهل بیت علیهم السلام امیر ایزدی شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام-رسانه برتر شیعه

 • برنامه راهی برای رسیدن (قسمت بیستم)

  25 بازدید

  برنامه #راهی_برای_رسیدن #ویژه_برنامه سالروز تخریب بقیع با اجرای سیّد حسنین موسوی پخش زنده: روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 20:00 به وقت کربلاء مقدسه - 21:30 به وقت شهر مقدس قم بازپخش: روزه های جمعه و شنبه ساعت 05:00 و 09:00 به وقت کربلاء مقدسه - 06:30 و 10:30 به وقت شهر مقدس قم میهمانان:شاعر و ذاکر اهل بیت علیهم السلام امیر ایزدی شبکه جهانی بیت العبّاس علیه السّلام-رسانه برتر شیعه