در حال بارگذاری
شرکت داده نما ویدیو‌های آموزش مایکروویو
بازگشت به کانال

ویدیوهای آموزش مایکروویو

 • Huawei RTN Feature Animation ERPS

  84 بازدید

  Huawei RTN Feature Animation ERPS فیلم شماره ۲۴ با زیرنویس فارسی

 • روش تجمیع لینک ها در ارتباطات مایکرویو

  249 بازدید

  روش تجمیع لینک ها در ارتباطات مایکرویو جهت افزایش ظرفیت عبوری HUAWEI RTN Feature Animation LAG فیلم ۲۳ این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • HUAWEI RTN Feature Animation QinQ همراه بازیرنویس فارسی

  52 بازدید

  فیلم شماره 22 این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • HUAWEI RTN EPLA Feature Principle Overview

  152 بازدید

  این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • تشریح عملکرد Qos در رادیوهای مایکرویو RTN

  201 بازدید

  تشریح عملکرد Qos در رادیوهای مایکرویو RTN هواوی -فیلم ۲۰ HUAWEI RTN Feature Animation QoS

 • بخش دوم محافظت لینک مایکرویو به روش Hot Standby

  48 بازدید

  بخش دوم محافظت لینک مایکرویو به روش Hot Standby در RTN310 هواوی - فیلم ۱۹ HUAWEI RTN Feature Animation 1+1 HSB این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • تشریح فنی محافظت سخت افزاری لینک مایکرویو

  164 بازدید

  تشریح فنی محافظت سخت افزاری لینک مایکرویو به روش 1+1HSB پرکاربرد ترین نوع محافظت مناطق مرکزی و خشک در ایران فیلم شماره ۱۸ این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • تشریح محافظتSDوقابلیت هادریک ارتباط مایکرویووتجهیزات

  76 بازدید

  تشریح محافظت SD و قابلیت ها در یک ارتباط مایکرویو و تجهیزات HUAWEI OptiX RTN 980L Space Diversity and IF Combination فیلم 17 این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • انواع کانفیگ سخت افزاری XPICرادیوهای مایکرویو RTN

  304 بازدید

  نمایش انواع کانفیگ سخت افزاری XPIC بر روی رادیوهای مایکرویو RTN هواوی . HUAWEI XPIC Feature Principle فیلم۱۶ این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • XPIC و صرفه جویی در منابع فرکانسی

  52 بازدید

  کلیپ آموزشی دیگر از XPIC و صرفه جویی در منابع فرکانسی به کمک ارسال دووال پل و افزایش ظرفیت لینک . فیلم۱۵ این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • نحوه نصب سخت افزاری XPIC در سری RTN300 هواووی

  144 بازدید

  فیلم 14 این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • مفهوم XPIC در ارتباطات مایکروویو

  70 بازدید

  مفهوم XPIC در ارتباطات مایکرویو و انواع روشها و عملکرد تجهیزات برای افزایش پهنای باند و صرفه جویی در منابع فرکانسی و بهره گیری از دوقطب فیلم ۱۳ این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • عملکرد محافظت از نوع 1+1SD در سری RTN300 هواوی درگذشته

  103 بازدید

  نحوه عملکرد محافظت از نوع 1+1SD در سری RTN300 هواوی در گذشته HUAWEI RTN Feature Animation 1+1 SD این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • آموزش محافظت لینک مایکروویو در برابر محوشدگی سیگنال

  35 بازدید

  کلیپ زیبای آموزشی محافظت لینک مایکرویو در برابر محوشدگی سیگنال بر اثر مسیر یا فضا و اثرات دریا به روش (SPACE DIVERSITY ( 1+1SD این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • عملکرد کنترل خودکار قدرت سیگنال ارسالی رادیو مایکروویو

  193 بازدید

  کلیپ آموزشی از نحوه عملکرد کنترل خودکار قدرت سیگنال ارسالی رادیوهای مایکرویو (ATPC) HUAWEI RTN Feature Animation Automatic Transmit Power Control این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • تشریح مفهوم TDD و FDD در ارتباطات مایکروویو قسمت 2

  51 بازدید

  این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • انیمیشن آموزشی مفهوم TDD و FDD در انواع مایکروویو قسمت1

  50 بازدید

  انیمیشن آموزشی مفهوم TDD و FDD در انواع لینک های مایکرویو این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R

 • نحوه عملکرد تجمیع لینک به روش PLA در مایکرویو های RTN

  55 بازدید

  نحوه عملکرد تجمیع لینک به روش PLA در مایکرویو های RTN هواوی HUAWEI RTN Feature Animation PLA این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • آموزش کارکرد تخصصی تجمیع لینک به روش PLA قسمت اول

  147 بازدید

  جهت افزایش باند یا محافظت بیشتر در ارتباطات مایکرویو این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • HUAWEI RTN Feature Animation ETH OAM باز زیرنویس

  149 بازدید

  این کلیپ با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • انواع ایستگاه های مایکرویو و کاربردها

  463 بازدید

  این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech مراجعه کنید

 • انواع سناریوهایی که با لینک های مایکرویو اجرا می گردد.

  201 بازدید

  این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech

 • ویژگی های لینک های مایکروویو در مقایسه با فیبر نوری

  340 بازدید

  مقایسه ارتباطات مایکرویو با فیبرنوری- مزایا و کاربردها- فیلم شماره ۴ (با زیرنویس فارسی) این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده

 • نگاهی به آینده ارتباطات مایکرویو و افزایش ظرفیت ها

  146 بازدید

  نگاهی به آینده ارتباطات مایکرویو و افزایش ظرفیت ها و راهکارهای هوآووی تولید کننده تجهیزات مخابراتی و رادیو های پر ظرفیت که در این فیلم به اولین شکل گیری ارتباطات ماکروویو اشاره پیشرفت به مرور زمان با توجه به ظرفیت لینک های مایکروویو شده است این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما تهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech

 • تاریخچه تولیدات مایکرویو هواوی بعد از سال ۲۰۰۰ تا کنون

  263 بازدید

  تاریخچه ارتباطات مایکروویو از دیدگاه هوآووی تولید کننده تجهیزات مخابراتی و رادیو های پر ظرفیت که در این فیلم به اولین شکل گیری ارتباطات ماکروویو اشاره پیشرفت به مرور زمان با توجه به ظرفیت لینک های مایکروویو شده است این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R D شرکت ارتباطات داده نما

 • تاریخچه ارتباطات مایکروویو از دیدگاه هوآووی

  195 بازدید

  تاریخچه ارتباطات مایکروویو از دیدگاه هوآووی تولید کننده تجهیزات مخابراتی و رادیو های پر ظرفیت که در این فیلم به اولین شکل گیری ارتباطات ماکروویو اشاره پیشرفت به مرور زمان با توجه به ظرفیت لینک های مایکروویو شده است این کلیپ در بخش با زیر نویس فارسی در بخش R & D شرکت ارتباطات داده نماتهیه شده برای دیدن کلیپ های بیشتر و مطالب دیگر به کانال تلگرامی داده نما @Wirless_tech

 • نحوه نصب سخت افزاری رادیو مایکرویو هارمونی دراگون ویو

  91 بازدید

  نحوه نصب سخت افزاری رادیو مایکرویو هارمونی دراگون ویو همراه با تست سیگنال از طریق ولت متر برای خواندن مطالب و اطلاعات بیشتر درمورد دراگون ویو به سایت DADEHNAMA,IR مراجعه کنید

 • آشنایی با فرایند تولید رادیو و مودم های کمپانی راکام

  76 بازدید

  از سال 1992 که شرکت راکام تاسیس شد، تمرکز اصلی این شرکت بر شبکه های دیتای Radio modem بوده است. در حال حاضر راکام یکی از رهبران بازار جهانی Radio modem می باشد. برای خواندن و اطلاعات به بیشتر به سایت DADEHNAMA,IR مراجعه کنید

 • آموزش تیونینگ آنتن مایکروویو

  1,233 بازدید

  در این کلیپ آموزشی به توصیف نحوه تیونینگ آنتن مایکروویو با استفاده از دستگاه اسپکترام آنالایزر می پردازیم.

 • معرفی دوره مایکروویو شرکت ارتباطات شبکه داده نما

  1,355 بازدید

  در این کلیپ مدرس دوره به معرفی کلی اسلاید های این دوره می پردازد