در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
حضرت آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله العالی) ویدیو‌های درس خارج فقه کتاب الوقف 1396-1395
بازگشت به کانال

ویدیوهای درس خارج فقه کتاب الوقف ...

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 77 - 1395

  154 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و هفتم- 1395/11/13 - شرائط پرداخت و دریافت صدقه

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 76 - 1395

  230 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و ششم - 1395/11/12 - جلسه آخر الوقوف و الصدقات - افضلیت پرداخت صدقه مندوبه به طور سرّی، و صدقه واجبه علنی و آشکارا

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 75 - 1395

  236 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و پنجم - 1395/11/11 - آیا صدقه مندوبه غیر هاشمی بر هاشمی حرام است؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 74 - 1395

  85 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و چهارم - 1395/11/10 - آیا در لزوم صدقه قبض و اقباض شرط است؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 73 - 1395

  125 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و سوّم - 1395/11/09 - آیا سکنی، عمری و رقبی از قبیل تملیک منفعت است یا تملیک انتفاع؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 72 - 1395

  103 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و دوّم - 1395/11/06 - آیا قبض در سکنی، عمری و رقبی، شرط صحت است یا شرط لزوم؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 71 - 1395

  92 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتاد و یکم - 1395/11/05 - آیا قبض در سکنی، عمری و رقبی، شرط صحت است یا شرط لزوم؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 70 - 1395

  103 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتادم - 1395/11/04 - رجوع به صدق جایز است یا نه؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 69 - 1395

  191 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و نهم - 1395/11/03 - فرق بین وقف و حبس

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 68 - 1395

  108 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و هشتم - 1395/11/02 - آیا وقف مالیت صحیح است؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 67 - 1395

  88 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و هفتم - 1395/10/29 - عدم بطلان وقف به مجرد عروض مسوّغ بیع

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 66 - 1395

  91 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و ششم - 1395/10/28 - عدم بطلان وقف به مجرد عروض مسوّغ بیع

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 65 - 1395

  88 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و پنجم - 1395/10/27 - ممهور بودن یک شیئ با مهر وقف، دلیل بر وقفیت آن شیء نمی شود

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 64 - 1395

  87 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و چهارم - 1395/10/26 - آیا انکار وقفیت بعد از اقرار به آن، مسموع است؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 63 - 1395

  81 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و سوّم - 1395/10/25 - طرق و راههای ثبوت وقفیت

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 62 - 1395

  144 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و دوّم - 1395/10/22 - شرائط موقوف علیهم از دیدگاه واقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 61 - 1395

  229 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصت و یکم - 1395/10/19 - با عدم تعیین متولی از سوی واقف، تکلیف وقف چه می شود؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 60 - 1395

  81 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه شصتم - 1395/10/18 - جواز اخذ اجرت برای متولی به مقدار تعیین شده و أخذ أجرة المثل باعدم تعیین از سوی واقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 59 - 1395

  104 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و نهم - 1395/10/15 - آیا نصب متولی وقف، کیفیت و کمیت آن از اختیارات واقف است؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 58 - 1395

  70 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و هشت - 1395/10/14 - عدم اشتراط عدالت در متولی وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 57 - 1395

  81 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و هفتم - 1395/10/13 - آیا واقف می تواند برای وقف متولی قرار بدهد؟

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 56 - 1395

  236 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و شش - 1395/10/12 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 55 - 1395

  171 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و پنج - 1395/10/11 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 54 - 1395

  75 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و چهارم - 1395/10/08 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 53 - 1395

  59 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و سوّم - 1395/10/07 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 52 - 1395

  164 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و دوّم - 1395/10/06 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 51 - 1395

  65 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و یکم - 1395/10/05 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 50 - 1395

  52 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاهم - 1395/10/04 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 49 - 1395

  163 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه چهل و نهم - 1395/10/01 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 48 - 1395

  78 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه چهل و هشتم - 1395/09/30 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 47 - 1395

  89 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه چهل و هفتم - 1395/09/29 - مسوّغات بیع وقف

 • درس خارج فقه - کتاب الوقف - جلسه 46 - 1395

  67 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع الوقوف و الصدقات - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه چهل و ششم - 1395/09/28 - آیا بیع وقف بر جهات خاصه جایز است؟