در حال بارگذاری

همه ویدیو ها

 • آزمایش پوشش پلی اوره روی آب -۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸--۲۲۰۹۹۶۴۸--۲۲۰۹۹۶۷۴

  18 بازدید

  گروه مهندسی زیگورات ــ انستیتو تخصصی بتن www.tsz.co.ir مجری پوشش های محافظتی بتن -۲۲-۹۹۶۴۸ -۲۲۰۹۹۶۷۴

 • پوشش فوق توانمند پلی اوره -۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ـ۲۲۰۹۹۶۴۸-۲۲۰۹۹۶۷۴

  42 بازدید

  گروه مهندسی زیگورات ــ انستیتو تخصصی بتن www.tsz.co.ir مجری پوشش های محافظتی بتن ۰۲۱-۲۲-۹۹۶۴۸ ۰۲۱-۲۲۰۹۹۶۷۴

 • آزمایش پوشش فوق توانمند پلی اوره -۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ـ۲۲۰۹۹۶۴۸-۲۲۰۹۹۶۷۴

  36 بازدید

  گروه مهندسی زیگورات ــ انستیتو تخصصی بتن www.tsz.co.ir مجری پوشش های محافظتی بتن ۰۲۱-۲۲-۹۹۶۴۸ ۰۲۱-۲۲۰۹۹۶۷۴

 • آب بندی درز انبساط بتن -۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ـ۲۲۰۹۹۶۴۸-۲۲۰۹۹۶۷۴

  36 بازدید

  آب بندی درز و ترک بتن بوسیله مواد الاستیک . انستیتو تخصصی بتن ـــ www.tsz.co.ir ___

 • مقاوم سازی بتن - ۲۲۰۹۹۶۴۸-۲۲۰۹۹۶۷۴-۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸

  15 بازدید

  ورﻗﻪ ﻫﺎي FRP — ورﻗﻪ ﻫﺎيFRP،ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ از ﺟـﻨﺲFRP ﻫﺴـﺘﻨﺪ . اﯾـﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ . از ورﻗﻪ ﻫﺎيFRPﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه )ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ و ﯾـﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردﮔﯽ آﺑﻬﺎي ﯾﻮن دار( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ورق ﻫﺎيFRPاز ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﭼﻪ اي و ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و راﺳﺘﺎي اﻟﯿﺎف در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾـﮏ ﺟﻬـﺖ ﯾـﺎ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻟﯿﺎف ﭘﺎرﭼﻪ اي، ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻋﺮض ﻫﺎي

 • آب بندی فشار منفی دیوار بتنی به روش تزریق بتنی

  167 بازدید

  گروه مهندسی زیگورات| ۲۲۰۹۹۶۴۸ــ۲۲۰۹۹۶۷۴ | www.tsz.co.ir آنی گیر تک جزیی پلی یورتان در مجاورت آب افزایش شدیدویسکوزیته داشته و فوم ویسکوالاستیک محکمی ایجاد می نماید که به طور موقت جلوی نفوذ، نشتی و جریان آب را خواهد گرفت.بر سطوح کاملا خشک، مواد بلافاصله تشکیل فوم می دهند اما با رطوبت موجود در خاک به آهستگی سخت می شوند.

 • اختلاط دستی بتن

  164 بازدید

  اختلاط دستی بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • روش رنگ کردن بتن

  111 بازدید

  روش رنگ کردن بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • تعمیر بتن کف و زیر سازی کفپوش اپوکسی | ۷۴-۲۲۰۹۹۶۴۸

  68 بازدید

  اختلاط بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • روش تعمیر و تسطیح بتن

  74 بازدید

  روش تعمیر و تسطیح بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • طرح اختلاط بتن خود تراکم | گروه مهندسی زیگورات

  57 بازدید

  طرح اختلاط بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • اختلاط بتن خود تراکم

  70 بازدید

  اختلاط بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • تست ضربه بتن معمولی و بتن الیافی

  85 بازدید

  تست ضربه بتن معمولی و بتن الیافی |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • بتن مقاوم در برابر حریق و انفجار

  83 بازدید

  بتن مقاوم در برابر حریق و انفجار |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و مقاوم سازی بتن و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • بتن با الیاف ماکرو

  60 بازدید

  بتن با الیاف ماکرو |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • آزمایش اسلامپ بتن - ASTM C143

  133 بازدید

  بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • آزمایش هوای بتن - ASTM C231 Pressure

  55 بازدید

  آزمایش هوای بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • مقاومت بتن فوق توانمند

  31 بازدید

  مقاومت بتن فوق توانمند |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • بارگذاری تیر بتنی

  67 بازدید

  بارگذاری تیر بتنی |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • آزمایش چکش اشمیت بتن

  429 بازدید

  آزمایش چکش اشمیت بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • تفاوت بتن الیافی و بتن معمولی

  83 بازدید

  تفاوت بتن الیافی و بتن معمولی |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • بتن خود تراکم SCC

  57 بازدید

  بتن خود تراکم scc |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • تست مقاومت فشاری بتن

  421 بازدید

  تست مقاومت فشاری بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • آزمایش مقاومت فشاری بتن

  309 بازدید

  بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ ||| www.tsz.co.ir

 • بتن خور تراکم SCC

  35 بازدید

  بتن خود تراکم |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • آزمایش اسکن میلگرد بتن

  137 بازدید

  آزمایش اسکن میلگرد بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی آسیب شناسی ، ترمیم و آزمایشات بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • مواد آب بند پایه قیری

  22 بازدید

  مواد آب بند پایه قیری |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی سیستم های پوششی محافظتی و دکوراتیو نوین ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • روش ترمیم بتن

  70 بازدید

  روش تعمیر ستون بتنی |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی سیستم های تعمیر بتن ، تزریق رزین های پلیمدی درون ترک بتن ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • اجرای کفپوش اپوکسی

  2,536 بازدید

  اجرای کفپوش اپوکسی |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی سیستم های پوششی محافظتی و دکوراتیو نوین ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • روش اجرای کفپوش اپوکسی ، کفپوش پلی یورتان

  512 بازدید

  روش اجرای کفپوش اپوکسی ، کفپوش پلی یورتان |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی سیستم های پوششی محافظتی و دکوراتیو نوین ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir

 • کاشی ضد اسید ، آجر ضد اسید

  82 بازدید

  روش اجرای کاشی ضد اسید |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری تخصصی سیستم های پوششی محافظتی و دکوراتیو نوین ||| ۲۲۰۹۹۶۴۸ ||| ۲۲۰۹۹۶۷۴ ||| ۰۹۱۲۴۹۴۰۱۹۸ |||. www.tsz.co.ir