توضیح پدیده کاویتاسیون به زبان ساده

514 نمایش ۹ ماه پیش

کاویتاسیون در محلی شروع میشود که در آن سرعت مایع زیاد شده و در نتیجه فشار کاهش می یابد این کاهش فشار در سیال تا حد فشار اشباع باعث ایجاد جوشش در مایع میگردد. برای اطلاعات بیشتر از سایت انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز دیدن فرمایید www.wse-scu.ir