موسسه ی خاتم النبیاه

0 | 0

موسسه ی خاتم انبیاه در شهر بهار استان همدان تاسیس شد و پخش زنده آن در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد