درسِ بیست و سوم : نانو مش ها ، کاربرد و عملکرد ...

22 بازدید 3 روز پیش

در موردِ نانو مش ها صحبت میکنیم (nano mesh ) که این نانومش ها هم جزوی از زی مادلر میباشند و هم اینکه منویی جداگانه دارد که در درس به آنها اشاره میکنیم ، کاربردِ نانومش ها در ساخت و پخشِ قطعات در حجمِ بالا میباشد ، مانند کرک و پرِ لباس و پخش کردن آن روی لباس یا برگ ها روی زمین ، سنگ و کلوخ و یا قطعاتی که تمیز و مرتب در کنارِ هم قرار میگیرند مانندِ برآمدگی های روی تایر یا حتی تیغ و خار های پشتِ گردنِ اژدها و ..

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر